Tilbake til bloggen

Slik blir du dronepilot

Droneflyging deles inn i ulike operatørkategorier, med forskjellig krav til pilotkompetanse. Det er derfor risikonivået droneflygingen innebærer som bestemmer opplæringskravet. 

Det er også viktig å skille mellom dronepilot og droneoperatør. Det er operatøren som er registrert i aktuell operatørkategori, og det er dronepilotens ansvar og møte kompetansekravene i kategorien. Dette kan sammenlignes med et fly- eller helikopterselskap som innehar driftstillatelse, og ansetter kvalifiserte piloter. En dronepilot som flyr drone på egenhånd vil derfor være både operatør og dronepilot. Skal man fly drone i næringsvirksomhet er det som regel bedriften som vil være registrert som operatør.

De aller fleste som flyr droner som hobby vil fly i åpen kategori (lav risiko). Denne kategorien er videre inndelt i underkategoriene A1, A2 og A3. Mer avanserte droneoperasjoner som blant annet inkluderer flyging utenfor synsrekkevidde eller over 120 m over bakken, kan bare utføres i spesifikk kategori (middels risiko).

Åpen kategori

Flyging i åpen kategori skal skje utelukkende under 120 m over bakken eller vannet og innenfor synsrekkevidde (VLOS).

A1 (flyging over folk) - droneoperasjoner i underkategori A1 påfører liten risiko for utenforstående personer grunnet dronens vektkrav. Selv om flyging over personer er tillatt, er det ikke lov å fly over folkemengder. 

A2 (flyging nært folk) - droner som brukes i A2, har maks tillatt startmasse på 4 kg, i tillegg må dronen møte en rekke produktkrav. Horisontal sikkerhetsavstand fra utenforstående personer er 30 m. Denne avstanden kan reduseres ned til 5 m dersom dronen har aktivert saktemodus.

A3 (flyging langt fra folk) - operasjonene er ment å foregå i områder der man ikke forventer å påføre utenforstående personer noen form for risiko. Horisontal sikkerhetsavstand er 150 m fra frilufts-, industri-  og boligområder. Største tillatte startmasse i underkategori A3 er 25 kg og dronen må møte spesifikke produktkrav (inkluderer også selvbyggings-kit).

Pilotkompetanse åpen kategori

Dronepiloter som skal fly droner i åpen kategori skal fullføre et obligatorisk A1/A3-nettkurs og bestå en nettbasert eksamen på 40 spørsmål. Både nettkurs og eksamen er tilgjengelig på Luftfartstilsynets droneportal, flydrone.no, og er helt gratis.

Piloter som ønsker å fly i åpen kategori A2, skal i tillegg fullføre et påbyggingskurs for A2 og bestå en A2-droneeksamen som avlegges ved Statens vegvesens trafikkstasjoner. Prøven består av 30 flervalgsspørsmål og omhandler emner som meteorologi, ytelse og tekniske emner, reduksjon av bakkerisiko og A2-droneregler

Det stilles også krav til praktiske ferdigheter og det skal gjennomføres et obligatorisk egentreningsprogram. Vårt A2-dronekurs dekker kravene til egentrening.

Anbefalte kurs:

Teori A2 (dekker pensum til A2 teorieksamen)

Teori og praktisk A2 (dekker både pensum og krav til praktisk egentrening)

Spesifikk kategori

Spesifikk kategori er en operatørkategori med et varierende risikobilde. Droneoperasjoner som foregår utenfor synsrekkevidde, over 120 m over bakken, vil havne i denne kategorien Kompetansekravene vil derfor variere etter risikoen droneflygingen innebærer. I spesifikk kategori er det tre ulike måter å operere på: 

Standardscenario: operatøren deklarerer operasjonen etter et fastsatt standardscenario. Reglene for standardscenarioer kommer først til anvendelse fra 2. desember 2021. 

Operasjonstillaltese: dersom operasjonen ikke kan utføres innenfor rammene til et standard scenario, trenger operatøren operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet. Dette krever en operasjonsmanual som bl.a. beskriver operasjonstypen med risikoanalyser. Man kan bruke forhåndsdefinerte risikoanalyser (PDRA) publisert av EUs flysikkerhetsbyrå (EASA). Dersom man ikke kan møte kravene i et publisert PDRA, må operatøren utarbeide egne risikoanalyser etter SORA-metodikken. 

Light UAS operator certificate (LUC): et operatørsertifikat som åpner for å godkjenne egne operasjoner. Dette vil kreve et omfattende operasjonsmanual og et sikkerhetsstyringssystem. (safety management system, SMS). 

Pilotkompetanse i spesifikk kategori

Spesifikk kategori dekker droneoperasjoner med et varierende risikobilde, derfor er det risikonivået som avgjør kravet til trening. Dronepiloter som opererer etter et standardscenario (STS) eller en forhåndsdefinert risikoanalyse (PDRA), må møte kompetansekravene som er fastsatt i dokumentet.

Dronepiloter som opererer etter PDRA-S01, S02 og STS-01 og 02, må fullføre en STS-droneeksamen som avlegges ved Statens vegvesens trafikkstasjoner og bestå en praktisk ferdighetstest ved en godkjent droneskole.

Risikoanalysemodellen SORA stiller krav til grunnkompetanse i emnene droneregler, luftrom, sikkerhet, menneskelige faktorer, meteorologi, navigasjon/kart, teknisk om dronesystemet og operasjonelle prosedyrer.

Anbefalte kurs: 

Vårt grunnkurs i spesifikk kategori dekker kravene til pilotkompetanse i PDRA og STS og de grunnleggende teoretiske kravene i SORA:

Pilotkurs i spesifikk kategori

Droneteori i spesifikk kategori (nettkurs)

Andre påbyggingskurs:

Flyging utenfor synsrekkevidde (BVLOS) 

Crew resource management (CRM)

Flytelefoni

Operatører i spesifikk kategori

Operatører i spesifikk kategori skal kunne utarbeide og vedlikeholde nødvendige manualer. Dersom man ikke opererer etter PRDA eller STS, må man også være i stand til å utarbeide risikoanalyser etter SORA-metodikken. Det er denne risikoanalysen som ligger til grunn i operatørtillatelsen, og som skal addresere operasjonens risikobilde, og beskrive risikoreduserende tiltak.

Operatørkurs i spesifikk kategori

Etterspurt kompetanse

Droner har på kort tid blitt et nyttig arbeidsverktøy i flere ulike bransjer. Datagrunnlaget man samler inn kan brukes til utarbeidelse av 3D-modeller eller masseberegninger og dokumentasjon. Inspeksjoner av bygninger og kritisk infrastruktur kan gjøres enklere og mer effektivt, noe som tillater rimeligere og hyppigere inspeksjonsintervaller.

Trenger du hjelp til å velge riktig kurs? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.