Oppdatert 25.03.2023

For å bli dronepilot må du først og fremst velge riktig kurs. I denne artikkelen loser vi deg gjennom de ulike operatørkategoriene for å sette kursen videre.

Hvordan dronen skal brukes legger føringer for type drone og krav til opplæring. Opplæringskravet i droneflyging bestemmes ut ifra risikonivået flygingen innebærer. Droneflyging deles derfor inn i ulike operatørkategorier, med forskjellig krav til pilotkompetanse. De aller fleste som flyr droner på hobbybasis, vil fly i åpen kategori (lav risiko). Denne kategorien er videre inndelt i underkategoriene A1, A2 og A3. Mer avanserte droneoperasjoner kan bare utføres i spesifikk kategori (middels risiko). Spesifikk kategori inkluderer blant annet flyging utenfor synsrekkevidde eller over 120 m over bakken.

Pilot og operatør

Det er viktig å skille mellom dronepilot og droneoperatør. Det er operatøren som er registrert i aktuell operatørkategori, og det er dronepilotens ansvar å møte kompetansekravene i kategorien. En dronepilot som flyr drone i egen regi, vil derfor være både operatør og dronepilot. Skal man fly drone i næringsvirksomhet er det som regel bedriften som vil være registrert som operatør. Et eksempel til sammenligning kan være et helikopterselskap som innehar driftstillatelse, og ansetter kvalifiserte helikopterpiloter.

Åpen kategori

Når man flyr drone i åpen kategori, må man holde dronen nærmere enn 120 m til terrenget og innenfor synsrekkevidde (VLOS).

A1 (flyging over folk): Droneoperasjoner i underkategori A1 påfører liten risiko for utenforstående personer grunnet dronens vektkrav. Selv om flyging over personer er tillatt, er det ikke lov å fly over folkemengder.

A2 (flyging nært folk): Droner som brukes i A2 har tillatt startmasse på maks 4 kg og må videre møte en rekke produktkrav. Horisontal sikkerhetsavstand fra utenforstående personer er 30 m. Denne avstanden kan reduseres ned til 5 m dersom dronen har aktivert saktemodus.

A3 (flyging langt fra folk) - Operasjonene er ment å foregå i områder der man ikke forventer å påføre utenforstående personer noen form for risiko. Horisontal sikkerhetsavstand er 150 m fra frilufts-, industri- og boligområder. Største tillatte startmasse i underkategori A3 er 25 kg og dronen må møte spesifikke produktkrav (inkluderer også selvbyggings-kit).

Operatør- og pilotkompetanse åpen kategori

For å fly droner i åpen kategori, må du fullføre et obligatorisk A1/A3-nettkurs og bestå en nettbasert eksamen på 40 spørsmål. Både nettkurs og eksamen er helt gratis og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets droneportal flydrone.no.

Piloter som ønsker å fly i åpen kategori A2 skal også fullføre et påbyggingskurs for A2 og bestå en A2-droneeksamen. Denne avlegges ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner og består av 30 flervalgspørsmål. Prøven omhandler emner som meteorologi, ytelse og tekniske emner, reduksjon av bakkerisiko og A2-droneregler. Utover kurs og eksamen stilles det også krav til praktiske ferdigheter, gjennom et obligatorisk egentreningsprogram. Du kan dekke kravene til egentrening ved å ta vårt A2-dronekurs.

Anbefalte kurs:

Teori A2 (dekker pensum til A2 teorieksamen)

Teori og praktisk A2 (dekker både pensum og krav til praktisk egentrening)

Spesifikk kategori

Spesifikk kategori er en operatørkategori med et varierende risikobilde. Droneoperasjoner som foregår utenfor synsrekkevidde eller over 120 m over bakken, vil havne i denne kategorien. Kompetansekravene vil derfor variere etter risikoen droneflygingen innebærer. I spesifikk kategori er det tre ulike måter å operere på: 

Standardscenario: Operatøren deklarerer operasjonen etter et fastsatt standardscenario. (Reglene for standardscenarioer kommer først til anvendelse fra 1. januar 2024.)

Operatørtillatelse: Dersom operasjonen ikke kan utføres innenfor rammene til et standard scenario, trenger operatøren operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet. Dette krever en operasjonsmanual som bl.a. beskriver operasjonstypen, med risikoanalyser. Man kan bruke forhåndsdefinerte risikoanalyser (PDRA) publisert av EUs flysikkerhetsbyrå (EASA). Dersom man ikke kan møte kravene i et publisert PDRA, må operatøren utarbeide egne risikoanalyser etter SORA-metodikken.

Light UAS operator certificate (LUC): Et operatørsertifikat som åpner for å godkjenne egne operasjoner. Dette vil kreve en omfattende operasjonsmanual og et sikkerhetsstyringssystem (Safety management system, SMS).

Pilotkompetanse i spesifikk kategori

Spesifikk kategori dekker, som nevnt, droneoperasjoner med et varierende risikobilde. Risikonivået avgjør kravet til kompetanse og trening. Dronepiloter som opererer etter et standardscenario (STS) eller en forhåndsdefinert risikoanalyse (PDRA), må møte kompetansekravene som er fastsatt i dokumentet. For å operere etter STS (01 og 02) og PDRA (S01, S02), må man fullføre en STS-droneeksamen ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner og bestå en praktisk ferdighetstest ved en godkjent droneskole.

For dronepiloter som flyr etter operatørens egne risikoanalyser (SORA), stilles det krav til grunnkompetanse innenfor visse emner. Man må ha grunnkompetanse om droneregler, luftrom, sikkerhet, menneskelige faktorer, meteorologi, navigasjon/ kart, teknisk om dronesystemet og operasjonelle prosedyrer. Bestått STS-eksamen vil dokumentere kunnskaper innenfor disse emnene.

Anbefalte kurs: 

Vårt grunnkurs i spesifikk kategori dekker kravene til pilotkompetanse i PDRA og STS og de grunnleggende teoretiske kravene i SORA:

Pilotkurs i spesifikk kategori

Droneteori i spesifikk kategori (nettkurs)

Andre påbyggingskurs:

Flyging utenfor synsrekkevidde (BVLOS) 

Crew resource management (CRM)

Flytelefoni

Operatører i spesifikk kategori

Operatører i spesifikk kategori skal kunne utarbeide og vedlikeholde nødvendige manualer. Dersom man ikke opererer etter PRDA eller STS, må man også være i stand til å utarbeide risikoanalyser etter SORA-metodikken. Det er denne risikoanalysen som ligger til grunn i operatørtillatelsen, og som skal addresere operasjonens risikobilde, og beskrive risikoreduserende tiltak.

Operatørkurs i spesifikk kategori

Etterspurt kompetanse

Droner har på kort tid blitt et nyttig arbeidsverktøy i flere ulike bransjer. Inspeksjoner av bygninger og kritisk infrastruktur kan gjøres enklere og mer effektivt, noe som tillater rimeligere og hyppigere inspeksjonsintervaller. Dataen man samler inn kan også brukes til utarbeidelse av 3D-modeller, utføring av masseberegninger og til dokumentasjon. Som dronepilot får du god oversikt, ser omgivelsene fra nye vinkler og blir fort en verdifull ressurs på arbeidsplassen. Med stor sannsynlighet vil du også få et realt løft, både i humør og på CV-en.

Ønsker du hjelp til å velge riktig kurs? Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne.

Fortsatt kunnskapstørst på hvordan du kan komme i gang med droner? Følg linken for vårt gratis minikurs, kom i gang med droner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tilbake til bloggen

Slik blir du dronepilot

Oppdatert 25.03.2023

For å bli dronepilot må du først og fremst velge riktig kurs. I denne artikkelen loser vi deg gjennom de ulike operatørkategoriene for å sette kursen videre.

Hvordan dronen skal brukes legger føringer for type drone og krav til opplæring. Opplæringskravet i droneflyging bestemmes ut ifra risikonivået flygingen innebærer. Droneflyging deles derfor inn i ulike operatørkategorier, med forskjellig krav til pilotkompetanse. De aller fleste som flyr droner på hobbybasis, vil fly i åpen kategori (lav risiko). Denne kategorien er videre inndelt i underkategoriene A1, A2 og A3. Mer avanserte droneoperasjoner kan bare utføres i spesifikk kategori (middels risiko). Spesifikk kategori inkluderer blant annet flyging utenfor synsrekkevidde eller over 120 m over bakken.

Pilot og operatør

Det er viktig å skille mellom dronepilot og droneoperatør. Det er operatøren som er registrert i aktuell operatørkategori, og det er dronepilotens ansvar å møte kompetansekravene i kategorien. En dronepilot som flyr drone i egen regi, vil derfor være både operatør og dronepilot. Skal man fly drone i næringsvirksomhet er det som regel bedriften som vil være registrert som operatør. Et eksempel til sammenligning kan være et helikopterselskap som innehar driftstillatelse, og ansetter kvalifiserte helikopterpiloter.

Åpen kategori

Når man flyr drone i åpen kategori, må man holde dronen nærmere enn 120 m til terrenget og innenfor synsrekkevidde (VLOS).

A1 (flyging over folk): Droneoperasjoner i underkategori A1 påfører liten risiko for utenforstående personer grunnet dronens vektkrav. Selv om flyging over personer er tillatt, er det ikke lov å fly over folkemengder.

A2 (flyging nært folk): Droner som brukes i A2 har tillatt startmasse på maks 4 kg og må videre møte en rekke produktkrav. Horisontal sikkerhetsavstand fra utenforstående personer er 30 m. Denne avstanden kan reduseres ned til 5 m dersom dronen har aktivert saktemodus.

A3 (flyging langt fra folk) - Operasjonene er ment å foregå i områder der man ikke forventer å påføre utenforstående personer noen form for risiko. Horisontal sikkerhetsavstand er 150 m fra frilufts-, industri- og boligområder. Største tillatte startmasse i underkategori A3 er 25 kg og dronen må møte spesifikke produktkrav (inkluderer også selvbyggings-kit).

Operatør- og pilotkompetanse åpen kategori

For å fly droner i åpen kategori, må du fullføre et obligatorisk A1/A3-nettkurs og bestå en nettbasert eksamen på 40 spørsmål. Både nettkurs og eksamen er helt gratis og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets droneportal flydrone.no.

Piloter som ønsker å fly i åpen kategori A2 skal også fullføre et påbyggingskurs for A2 og bestå en A2-droneeksamen. Denne avlegges ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner og består av 30 flervalgspørsmål. Prøven omhandler emner som meteorologi, ytelse og tekniske emner, reduksjon av bakkerisiko og A2-droneregler. Utover kurs og eksamen stilles det også krav til praktiske ferdigheter, gjennom et obligatorisk egentreningsprogram. Du kan dekke kravene til egentrening ved å ta vårt A2-dronekurs.

Anbefalte kurs:

Teori A2 (dekker pensum til A2 teorieksamen)

Teori og praktisk A2 (dekker både pensum og krav til praktisk egentrening)

Spesifikk kategori

Spesifikk kategori er en operatørkategori med et varierende risikobilde. Droneoperasjoner som foregår utenfor synsrekkevidde eller over 120 m over bakken, vil havne i denne kategorien. Kompetansekravene vil derfor variere etter risikoen droneflygingen innebærer. I spesifikk kategori er det tre ulike måter å operere på: 

Standardscenario: Operatøren deklarerer operasjonen etter et fastsatt standardscenario. (Reglene for standardscenarioer kommer først til anvendelse fra 1. januar 2024.)

Operatørtillatelse: Dersom operasjonen ikke kan utføres innenfor rammene til et standard scenario, trenger operatøren operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet. Dette krever en operasjonsmanual som bl.a. beskriver operasjonstypen, med risikoanalyser. Man kan bruke forhåndsdefinerte risikoanalyser (PDRA) publisert av EUs flysikkerhetsbyrå (EASA). Dersom man ikke kan møte kravene i et publisert PDRA, må operatøren utarbeide egne risikoanalyser etter SORA-metodikken.

Light UAS operator certificate (LUC): Et operatørsertifikat som åpner for å godkjenne egne operasjoner. Dette vil kreve en omfattende operasjonsmanual og et sikkerhetsstyringssystem (Safety management system, SMS).

Pilotkompetanse i spesifikk kategori

Spesifikk kategori dekker, som nevnt, droneoperasjoner med et varierende risikobilde. Risikonivået avgjør kravet til kompetanse og trening. Dronepiloter som opererer etter et standardscenario (STS) eller en forhåndsdefinert risikoanalyse (PDRA), må møte kompetansekravene som er fastsatt i dokumentet. For å operere etter STS (01 og 02) og PDRA (S01, S02), må man fullføre en STS-droneeksamen ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner og bestå en praktisk ferdighetstest ved en godkjent droneskole.

For dronepiloter som flyr etter operatørens egne risikoanalyser (SORA), stilles det krav til grunnkompetanse innenfor visse emner. Man må ha grunnkompetanse om droneregler, luftrom, sikkerhet, menneskelige faktorer, meteorologi, navigasjon/ kart, teknisk om dronesystemet og operasjonelle prosedyrer. Bestått STS-eksamen vil dokumentere kunnskaper innenfor disse emnene.

Anbefalte kurs: 

Vårt grunnkurs i spesifikk kategori dekker kravene til pilotkompetanse i PDRA og STS og de grunnleggende teoretiske kravene i SORA:

Pilotkurs i spesifikk kategori

Droneteori i spesifikk kategori (nettkurs)

Andre påbyggingskurs:

Flyging utenfor synsrekkevidde (BVLOS) 

Crew resource management (CRM)

Flytelefoni

Operatører i spesifikk kategori

Operatører i spesifikk kategori skal kunne utarbeide og vedlikeholde nødvendige manualer. Dersom man ikke opererer etter PRDA eller STS, må man også være i stand til å utarbeide risikoanalyser etter SORA-metodikken. Det er denne risikoanalysen som ligger til grunn i operatørtillatelsen, og som skal addresere operasjonens risikobilde, og beskrive risikoreduserende tiltak.

Operatørkurs i spesifikk kategori

Etterspurt kompetanse

Droner har på kort tid blitt et nyttig arbeidsverktøy i flere ulike bransjer. Inspeksjoner av bygninger og kritisk infrastruktur kan gjøres enklere og mer effektivt, noe som tillater rimeligere og hyppigere inspeksjonsintervaller. Dataen man samler inn kan også brukes til utarbeidelse av 3D-modeller, utføring av masseberegninger og til dokumentasjon. Som dronepilot får du god oversikt, ser omgivelsene fra nye vinkler og blir fort en verdifull ressurs på arbeidsplassen. Med stor sannsynlighet vil du også få et realt løft, både i humør og på CV-en.

Ønsker du hjelp til å velge riktig kurs? Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne.

Fortsatt kunnskapstørst på hvordan du kan komme i gang med droner? Følg linken for vårt gratis minikurs, kom i gang med droner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.