Tilbake til bloggen

Slik blir du dronepilot

Nytt EU-regelverk for droner trer i kraft 1 juli 2020 - Les mer

Luftfartstilsynet stiller strenge krav til piloter som opererer i luftrommet, enten det er trafikkflygere, helikopterpiloter eller småflypiloter. Siden droner deler luftrom med bemannet luftfart, stiller de nå også krav til denne nye ubemannede delen av luftfarten. Selv om dagens droner i stor grad er automatiserte stilles det krav til pilotens kompetanse og tekniske ferdigheter. For å kunne utøve sikre droneoperasjoner er det viktig å ha inngående kunnskaper om norsk luftrom og andre kjente luftfartsprinsipper og tjenester.

Å drive kommersielle droneoperasjoner er i realiteten som å drive et lite helikopterselskap.


På mange måter kan vi si at kommersielle droneoperasjoner drives som et lite flyselskap der Luftfartstilsynet stiller krav til drift, fartøy, kompetanse og ferdigheter. Kravene vil variere etter hvilken operatørklasse det opereres i, og det er selskapets oppgave å overholde disse. Jo mer krevende opperasjonstypene er, desto strengere regler må du forholde deg til. I lovens forstand regnes droner som “ubemannede luftfartøy”. Som dronepilot er du ansvarlig for operasjonen av luftfartøyet og at det opereres innenfor regelverket, samt følger de prosedyrene som er fastsatt i selskapets operasjonsmanual.

Det er operasjonsmanualen som ligger til grunn ved selskapets operatørgodkjenning. Manualen skal standardisere selskapets operasjoner slik det ikke er tvil om hvordan ting skal gjennomføres. Det er viktig å fremheve at operatørtillatelsen gjelder kun for organisasjonen. Den er i seg selv ikke et flyvesertifikat for ubemannet luftfartøy. Bestått teorieksamen vil ikke gi deg tillatelse til å starte kommersielle droneoperasjoner alene, men lar deg kunne operere som dronepilot under en godkjent operatør som opererer droner over 2.5 kg. I Norge skiller vi mellom tre forskjellige operatørklasser: RO1, RO2 og RO3. Hver klasse har egne krav til operasjonsmanual, organisasjon, fartøy og kompetanse.

Ønsker du å bruke droner som arbeidsverktøy? Meld deg på vårt gratis nettkurs “Veien til operatørgodkjenning”.

 

RO1-kategorien

Dette er den minste operatørklassen som lar deg operere drone med en maksimal avgangsvekt på 2.5 kg. Operasjoner i denne kategorien foregår utelukkende med fartøyet innen synsvidde (VLOS) og i dagslysperiodene. Det trengs ikke operatørgodkjennelse for å kunne fly i denne kategorien, men virksomheten må deklareres til Luftfartstilsynet, som en erklæring på at man er kjent med gjeldende regelverk og vil følge disse.

 

Krav til pilot:

1. Pilot må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

2. Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

3. Pilot og fartøysjef skal før hver flyging gjøre seg kjent med alle tilgjengelige opplysninger av betydning for den planlagte flygingen, herunder om værforholdene. Pilot og fartøysjef skal forsikre seg om at fartøyet er luftdyktig før flyging finner sted. Enhver flyging skal gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser, operasjonsmanualen og fartøyets begrensninger.

Se vårt RO1-kurs

 

RO2-kategorien

Katagorien lar deg operere droner med maks avgansvekt (MTOW) på 25 kg. Klassen har strengere krav til teoretisk kompetanse og piloter må bestå luftfartstilsynets teorieksamen for ubemannet luftfart. Operatører i denne kategorien skal kun operere under 120 m (400 fot) over bakken eller vannet, enten innenfor synsrekkevidde (VLOS), utvidet synsrekkevidde ved hjelp av observatører (EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS). Operasjoner utenfor synsrekkevidde er forbundet med stor risiko og det er strenge krav til fartøy og systemer.

 

Krav til pilot/fartøysjef

1. For å kunne utføre flyging må pilot eller fartøysjef ha bestått e-eksamen.

2. Pilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket. Ferdighetene må holdes oppdatert gjennom vedlikeholdstrening.

4. Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

5. Pilot og fartøysjef skal før hver flyging gjøre seg kjent med alle tilgjengelige opplysninger av betydning for den planlagte flygingen, herunder om værforholdene. Pilot og fartøysjef skal forsikre seg om at fartøyet er luftdyktig før flyging finner sted. Enhver flyging skal gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser, operasjonsmanualen og fartøyets begrensninger.

 

Kurs:

Nettkurs for e-eksamen
RO2/RO2 dronekurs
BLOS 
Nattflyging
Flytelefoni

 

RO3-kategorien
Dette er den høyeste operatørkategorien. Fartøy som drives av turbinmotor, eller fartøy med en maksimal avgangsvekt på over 25 kg havner automatisk i denne kategorien. I likhet med RO2 må piloter i RO3 klassen også bestå teorieksamen. RO3 kan operere VLOS, EVLOS og BLOS over 120 m over bakken eller vannet samt innenfor minimumsavstandene som er satt i forskrift om droneflyging, på de vilkår som er satt i operasjonsmanualen. For å kunne operere i RO2 og RO3 kategorien må selskapet inneha operatørtillatelse.

 

Krav til pilot/fartøysjef

1. For å kunne utføre flyging må pilot eller fartøysjef ha bestått e-eksamen.

2. Pilot og fartøysjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

3. For å kunne foreta landing eller avgang på lufthavner, må pilot og fartøysjef inneha LAPL, PPL, CPL eller ATPL (Flysertifikat).

4. Pilot og fartøysjefen må ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne kommunisere med lufttrafikktjenesten ved bruk av gjeldende radiotelefoniprosedyrer. Pilot og fartøysjef som skal benytte radio må inneha flytelefonistsertifikat.

5. Pilot og fartøysjef plikter å gjøre seg kjent med gjeldende luftromsorganisering. Pilot og fartøysjef plikter videre å gjøre seg kjent med aktuell luftromsklassifisering og ansvarlig lufttrafikktjenesteenhet for det området hvor en operasjon planlegges utført.

6. Pilot og fartøysjef skal før hver flyging gjøre seg kjent med alle tilgjengelige opplysninger av betydning for den planlagte flygingen, herunder om værforholdene. Pilot og fartøysjef skal forsikre seg om at fartøyet er luftdyktig før flyging finner sted. Enhver flyging skal gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser, operasjonsmanualen og fartøyets begrensninger.

 

Kurs:

Nettkurs for e-eksamen
RO2/RO2 dronekurs
BLOS 
Nattflyging
Flytelefoni

 

Kurs og utdanning

Våre kurs er standardiserte og er utviklet av flyinstruktører med lang fartstid innen ubemannet luftfart. Droneakademiet er stolt av å være en ledende droneskole som setter en ny standard innen kompetanseheving blant dronepiloter.

 

Drone teoribok

 

 

Teorieksamen

Fra 1. februar 2017, må du ha bestått luftfartstilsynets e-eksamen dersom du lovlig skal føre et ubemannet luftfartøy i operatørklassene RO2 og RO3. 40 flervalgsspørsmål med 4 svaralternativer må besvares innen 80 minutter. Det kreves minimum 75% riktige svar for å bestå. Prøven avlegges ved en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner og koster 1010,-.

Droneakademiets nettkurs gir deg kunnskapen du trenger for å bestå luftfartstilsynets teorieksamen. Nettkurset er pedagogisk lagt opp og inneholder flere videoer og animasjoner kombinert med vår egen pensumtekst. Etter hver kursmodul finner du lignende eksamensspørsmål slik du kan teste din egen kunnskap. Luftfartstilsynet har også utviklet et nettkurs som dekker pensum.

 

Praktiske ferdigheter

 

Bestått teorieksamen betyr nødvendigvis ikke at du er en kvalifisert dronepilot. Luftfartstilsynet krever ikke ferdighetstest mot et dronesertifikat, men du må kunne være i stand til å demonstrere tilstrekkelige flygeferdigheter slik at flyging kan skje i tråd med regelverket.

Avhengig av fartøytypen og størrelse, kan et ubemannet luftfartøy ha forskjellige kontrollsystemer. De fleste droner kontrolleres ved bruk av en tradisjonell fjernkontroll, mens andre systemer kontrolleres via en bakkestasjon. (Større og avanserte systemer har gjerne muligheten til å kontrollere sensorer fra en egen stasjon. Denne oppgaven utføres av en oppnevnt sensoroperatør.) Mange hopper over det mest grunnleggende, som å ikke lese dronens brukermanual, forstå innstillinger eller moduser. Gjør deg godt kjent med systemet du opererer. Lær alle funksjoner på fjernkontrollen/bakkestasjonen og få deg en inngående forståelse for fartøyets systemer og begrensninger før du setter i gang.

Å bruke en simulator kan være en kostnadseffektiv måte å lære seg grunnleggende flygekunnskaper. Ved bruk av simulator kan du fly uten å bekymre deg over luftromsrestriksjoner, vær og vind, eller påføre andre risiko. Det finnes mange realistiske simulatorer på markedet i dag, og dette kan være et godt alternativ til å skaffe seg grunnleggende ferdigheter, uten å risikere å ødelegge dronen din.

Tips!

Legg særlig merke til hvordan du orienterer dronen når den peker mot deg. Dette kan være vanskelig å mestre, men er viktig å kunne når du begynner å fly avanserte droner! Når du mestrer generell flyging kan du ta steget videre og øve på forskjellige manøvere. Her er noen gode tips som kan hjelpe deg i gang med treningen:

1. Finn et stort åpent område som er trygt innenfor sikkerhetsavstandene som er satt i forskrift om droneflyging, informer eventuelle personer i nærheten om å holde avstand.

2. Før du letter må du kontrollere fartøyet for eventuelle løse skruer og sprekker. Er propellene like hele? Her gjelder det å etablere så mange sikkerhetsbarrierer som mulig, slik kan du unngå at det oppstår uønskede hendelser når dronen er i luften. Selv en liten Phantom kan gjøre stor skade om den faller fra himmelen. Når du letter dronen fra bakken, stopp i lav høyde og lytt etter unormale lyder og vibrasjoner før du klatrer videre til ønsket høyde (under 120 m).

3. Fly i sirker, 8-tall, firkanter m.m. Etterhvert som du mestrer styring ved hjelp av GPS, tar du steget og kobler den ut. Du vil nå merke at dronen ikke retter seg opp når du slipper stikkene og at dronen drifter med vinden. Det er viktig at du mestrer flyging uten hjelp fra støttesystemer, i tilfelle GPS-signalene skulle forsvinne under flyging. Sørg for at du har alternative nødlandingsplasser i nærheten til en hver tid.

4. Etter landing kan det være lurt å sjekke dronen for eventuelle skader før du pakker sammen utstyret.

Kompetanse er en kombinasjon av trening, ferdigheter, erfaring og kunnskap, og din evne til å omsette disse faktorene til å gjennomføre flygingen på en sikker og effektiv måte. (Andre faktorer som holdninger og fysisk/psykisk tilstand kan også ha en innvirking) Droneakademiets kurs gir deg kursbevis som dokumenterer din kompetanse. Kursbeviset kan fremlegges myndighetspersoner og oppdragsgivere. Dokumentert kompetanse gjør deg i stand til å ta høyere pris for dine tjenester, og gir dine oppdragsgivere trygghet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.