Tilbake til bloggen

Nye droneregler fra 1 juli

Oppdatering 23.04.2020: Grunnet koronasituasjonen er implementeringen av dronereglene utsatt i et halvt år, og vil mest trolig tre i kraft 1 januar 2021. Det er fortsatt usikkert om overgangsperioden blir forskjøvet i samsvar med denne datoen.

1 juli i år vil det tre i kraft nye felleseuropeiske droneregler. De norske operatørkategoriene, RO1, RO2 og RO3 blir erstattet med åpen, spesifikk og sertifisert kategori. Kravene i de ulike kategoriene vil bli endret, og det vil stilles strengere krav til kompetanse og produktsikkerhet. 

Er man registrert i en av de norske operatørkategoriene iht. BSL A 7-1 før 1 juli, vil man fortsatt kunne operere etter dagens regelverk i en overgangsperiode frem til 1 juli 2021. Nye operatører etter 1 juli vil måtte registrere seg iht. det nye felleseuropeiske regelverket som er lagt frem i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/947.

Felleseuropeiske droneregler

De nye reglene skiller ikke mellom hobby og kommersiell bruk av ubemannet luftfartøy, og er hovedsakelig risikobasert. Dronereglene henger også sammen med delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/045, som setter strengere krav til produktsikkerhet gjennom å etablere ulike fartøyklasser (C0-C4) med egne tekniske krav.

Åpen kategori (lav risiko)

Flyging i åpen kategori skal skje utelukkende under 120 m over bakken eller vannet og innenfor synsrekkevidde (VLOS). Kategorien er inndelt i tre underkategorier:

A1 (flyging over folk) - droneoperasjoner i underkategori A1 påfører liten risiko for utenforstående personer grunnet dronens vektkrav. Selv om flyging over personer er tillatt, er det ikke lov å fly over folkemengder.

A2 (flyging nært folk) - fartøy som brukes i underkategori A2, har maks tillatt startmasse på 4 kg, i tillegg må dronen møte en rekke produktkrav. Horisontal sikkerhetsavstand fra utenforstående personer er 30 m. Denne avstanden kan reduseres ned til 5 m dersom dronen har aktivert lavhastighets-modus. Det stilles også krav til teorieksamen og praktiske flygeferdigheter.

A3 (flyging langt fra folk) - operasjonene er ment å foregå i områder der man ikke forventer å påføre utenforstående personer noen form for risiko. Horisontal sikkerhetsavstand er 150 m fra bebyggelse, frilufts- og industriområder. Største tillatte startmasse i underkategori A3 er 25 kg og dronen må møte spesifikke produktkrav (inkluderer også selvbyggings-kit).

I tabellen under ser du hvilke krav som stilles til fartøyklasse, kompetanse, sikkerhetsavstander m.m.

Spesifikk kategori (middels risiko)

Dersom man ikke kan operere iht. regelverket i åpen kategori, vil man mest trolig havne i spesifikk kategori. Denne kategorien inkluderer bl.a. flyging over 120 m AGL og flyging utenfor synsrekkevidde (BLOS).

I spesifikk kategori blir det tre ulike måter å operere på:

Standard scenario: operatøren deklarerer operasjonen etter et fastsatt standard scenario. 

Operasjonstillaltese: dersom operasjonen ikke kan utføres innenfor rammene til et standard scenario, trenger operatøren operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet. Dette krever en operasjonsmanual som bl.a. beskriver operasjonstypen med risikoanalyser. Man kan bruke forhåndsdefinerte risikoanalyser (PDRA) publisert av EUs flysikkerhetsbyrå (EASA). Dersom man ikke kan møte kravene i et publisert PDRA, må operatøren utarbeide egne risikoanalyser etter SORA-metoden, eller en annen godkjent risikoanalysemodell.

Light UAS operator certificate (LUC): et operatørsertifikat som åpner for å godkjenne egne operasjoner. Dette vil kreve et omfattende operasjonsmanual og et sikkerhetsstyringssystem. (safety management system, SMS).

Spesifikk kategori dekker en rekke ulike droneoperasjoner med forskjellig risikobilde. Derfor er det risikonivået som avgjør mengden av opplæring og trening som kreves. Opererer man etter et standard scenario må man eksempelvis møte kompetansekravet som er satt for scenariet.

Sertifisert kategori (høy risiko)

Kategorien har et risikobilde tilsvarende bemannet luftfart og vil inkludere f.eks. transport av personer eller farlig gods. Regelverket for sertifisert kategori er ikke klart enda, og operatører som ellers ville havnet i denne kategorien vil fortsatt kunne operere iht. regelverket for RO3.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.